Dagens trender pekar ofta i en mindre önskvärd riktning för en hållbar utveckling. Därför finns behov att utforska framtider där hållbarhetsmål uppfylls. Vad händer då med det svenska samhället när tillväxt inte ses som ett självändamål? Detta utforskas i forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om framtiden.

Det finns ett stort behov av att utforska framtider där hållbarhetsmålet kan uppnås. Samtidigt pågår en kritisk diskussion om det konventionella tillväxtbegreppet och vad den ensidiga fokuseringen av BNP-tillväxt haft för konsekvenser för sociala och ekologiska system. Det senaste decenniet har dessutom visat att ekonomiska förutsättningar snabbt kan ändras och den faktiska BNP-utvecklingen har på många håll blivit lägre än vad som tidigare har antagits.

Det finns alltså flera saker som talar för att tidigare mål och föreställningar om ekonomisk tillväxt behöver omprövas, och där ekonomisk tillväxt inte är en förutsättning. Avstannad tillväxt kan både vara en konsekvens av en omstyrning mot en icke tillväxtbaserad ekonomi, men den skulle också kunna komma som en följd av en finansiell kris och/eller en misslyckad tillväxtpolitik. Därför kan kunskap om en framtida ekonomi utan tillväxt också skapa förberedelse för osäkerhet om framtida ekonomisk utveckling.

Forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för hållbart samhällsbyggande undersöker vad som skulle kunna hända i det svenska samhället när tillväxt inte ses som ett självändamål, utan istället de kvaliteter samhället kan tänkas vilja uppnå. Fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 har tagits fram, vilka alla innebär stora samhällsförändringar.

Projektet är finansierat av Formas och pågår mellan 2014 och 2018.

Till projektets hemsida.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone